Regulamin internetowego serwisu fotograficznego www.FotoEX.pl

Przed wysłaniem do nas zamówienia uważnie przeczytaj regulamin serwisu. Naciśnięcie przycisku ‚ Wyślij Zdjęcia ‚ oznacza, że zgadzasz się na zawarte w regulaminie warunki korzystania z serwisu FotoEX.pl

Informacje ogólne:

1. Dokument ten zwany dalej REGULAMINEM, określa ogólne warunki korzystania

z oferty Internetowego Serwisu Fotograficznego FotoEX.pl zwanego dalej SERWISEM.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczone na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

2. Właścicielem Internetowego Serwisu Fotograficznego i znaku FotoEX.pl jest firma F.H.U. Pryzmat Tomasz Syrek Marcin Gałecki 30-349 Kraków ul. Miłkowskiego 21 Nip. 679-26-68-000 Znak FotoEX.pl podlega prawnej ochronie.

3. Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie UŻYTKOWNIKAMI.

4. Korzystanie z SERWISU jest równoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU.

5. Zakres działania SERWISU obejmuje wykonywanie odbitek fotograficznych z plików przesłanych za pomocą Internetu. Wszystkie odbitki wykonywane są w laboratorium KODAK EXPRESS  i posiadają gwarancję najwyższej jakości firmy KODAK.

6. Składanie zamówień jest możliwe tylko dzięki stronie internetowej https://snaplab.com/lab/Pryzmat – specjalnemu, bezpłatnemu serwisowi do wysyłania zdjęć przez Internet.

Warunki Korzystania z Serwisu:

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu FotoEX SnapLab Pryzmat jest posiadanie konta lub rejestracja na stronie https://snaplab.com/lab/Pryzmat . Podane informacje muszą być prawdziwe.

2. Użytkownik w momencie wysyłania zdjęć wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez FotoEX.pl na warunkach określonych w dziale Ochrona Prywatności niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówień:

1. Zdjęcia zamawiamy poprzez https://snaplab.com/lab/Pryzmat. Po przesłaniu zlecenia otrzymasz od nas e-mail potwierdzający przyjęcie zdjęć.

2. Zdjęcia można odebrać we wskazany sposób w czasie składania zamówienia:
Osobiście w naszym laboratorium w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 21 Za pomocą przesyłki poleconej

3. Termin realizacji zleceń to 24 godziny(bez sobót i niedziel). Użytkownik otrzymuje e-mali potwierdzający wykonanie usługi. Jeżeli zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, należy do tego czasu doliczyć czas trwania przesyłki (najczęściej 3 dni robocze)

4. Szczegółowe informacje dotyczące cennika usług oraz kosztów przesyłki znajdują się na stronach Serwisu FotoEX.pl Koszty przesyłki pokrywa zamawiający. Akceptujemy następujące formy płatności: Płatność przelewem bankowym na konto właściciela Serwisu, Płatność online za pomocą serwisu DOTPAY. Płatność gotówką przy osobistym odbiorze odbitek Płatność kartą kredytową przy osobistym odbiorze odbitek

5. W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia zostanie ono anulowane.

7. Serwis zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Serwis zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

8. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

Reklamacje

1. Zakupione odbitki objęte są gwarancją Serwisu. Jeżeli nie spełniają oczekiwań Użytkownika prosimy o przekazanie lub odesłanie nam zdjęć na adres naszej firmy: ul. Miłkowskiego 21 30-349 Kraków, wraz ze szczegółowym opisem. Po otrzymaniu przesyłki Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem. Reklamacje bez opisu nie będą rozpatrywane.

2. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.

3. Serwis nie odpowiada za niezadowalającą jakość odbitek, jeśli wynika ona z niskiej jakości przesłanych plików.

4. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

Ochrona prywatności:

1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika w programieFotoEX SnapLab Pryzmat są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.

2. Informacje przekazane przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, wykorzystywane będą wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówienia.

3. Dane osobowe a w szczególności adres e-mail może zostać wykorzystany do przesłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert promocyjnych oferowanych przez naszą firmę. Dane nie będą przekazywane innym firmom lub instytucjom.

Odpowiedzialność:

1. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Serwisie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem FotoEX.pl na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. FotoEX.pl zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie, zawiera treści obelżywe, zniesławiające, pornograficzne lub narusza dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Serwisu w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

Promocje:

1. Oferty Promocyjne w Serwisie nie łączą się. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Comments are closed.